2015-12-19 11.16.06.jpg

SOLICITUDES

Nesta sección poderás descargar os seguintes documentos:

- Devolución de taxas*

- Préstamo de Instrumentos

- Solicitude de praza word/pdf

- Solicitude de certificado de estudos

- Solicitude de título - Plan LOE word/pdf

- Taxas a pagar por expedición do Título

*Para tramitar a devolución de taxas debes presentar a seguinte documentación:

  • Impreso de solicitude de devolución (cuberto e asinado polo/a interesado/a) 

  • Orixinais e copia dos exemplares de liquidación de prezos públicos/privados correspondentes aos pagos efectuados.

  • Certificación bancaria da conta na que se solicita o ingreso da cantidade a devolver (o/a interesado/a ten que ser titular ou cotitular de dita conta)

  • Fotocopia do documento de identidade do interesado/a

  • Documentación acreditativa dos feitos que alega para solicitar a devolución

Correo-e: administracion@csmvigo.com