top of page

PERSONAL DOCENTE E NON DOCENTE

O programa Erasmus + ofrece axuda para a mobilidade individual para o aprendizaxe ao emprego persoal en institucións de educación superior, para a realización de intercambios docentes ou para recibir formación, en función da estratexia de internacionalización da institución solicitante de estas axudas.

TIPOS DE MOBILIDADES:

  • PERSOAL DOCENTE STA (impartir docencia)

  • PERSOAL DOCENTE STT (recibir formación)

  • PERSOAL NON DOCENTE STT (recibir formación)

Requisitos: Será necesario un desempeño fundamental para a actividade lectiva ou ningún documento no Conservatorio Superior de Música de Vigo durante o curso 2017-18 e cumprir cos demais criterios recoñecidos no protocolo de mobilidades.

Número de becas: É determinado pola Axencia Nacional unha vez presentadas todas as solicitudes das institucións participantes.

Destinos posibles: Todos os destinos cos que temos firmados Acuerdos Interinstitucionais. Para outros destinos, no que o profesorado está interesado, pode solicitar o acordo correspondente interinstitucional.

Duración de las movilidades: A duración mínima dunha mobilidade para impartir docencia ou recibir formación durante 2 días ata un máximo de 2 meses, excluyendo os días de viaxe, financiando un mínimo de 4 días e ata un máximo de 60 días, segundo os fondos dispoñibles e a normativa que a Axencia Nacional establecese para cada convocatoria. En todos os casos, a actividade comprende un mínimo de 8 horas semanais ou de 8 horas se o período é inferior a unha semana.

Nas estancias por formación, se poderán financiar:

– A asistencia a eventos de formación e períodos de observación ou formación no posto de traballo.

– Non se inclúen congresos e conferencias.

EN NENGÚN CASO PODERÁN REALIZARSE EN PERÍODO LECTIVO intercambios non relacionados directamente coa especialidade que se imparte.

 

En caso de propostas persoais para a modalidade salientable pola acción KA103, o solicitante ou grupo de solicitantes deberán presentar un único proxecto que poida enviarse ata un máximo de 2 institucións.

En caso de propostas para a modalidade entrante persoal docente de empresa invitado pola acción KA103, non se pode presentar máis dunha solicitude por persoa.

 

A financiación de mobilidades salientes será prioritaria sobre as mobilidades entrantes. A admisión das diferentes propostas pola Comisión de Movilidad Internacional non implica a súa financiación. A financiación dependente dos fondos que finalmente conceda a Axencia Nacional.

 

Criterios de exclusión de participación na convocatoria: Serán criterios de exclusión de participación na convocatoria de mobilidades todos os que contempla o protocolo de mobilidades vixente e/ou o incumprimento coas obrigacions establecidas nas Normas de Organización e Funcionamiento (NOF), ben sexa antes, durante ou despóis de realizar a mobilidade.

INSCRIPCIÓN ON LINE – STA e/ou STT

Os interesados en participar deberán realizar unha inscrición en liña a través do enlace que se facilitará polo Coordinador de Movilidad Internacional, dentro da praza establecida. Servirá como xustificante da inscrición en pdf que se recibirá como resposta para enviar a inscrición. Para completar a solicitude, ademais da inscrición en liña, debería enviarse ao correo erasmus@csmvigo.com os documentos que despois se relacionan, na praza señalada en todos as convocatorias.

1.- Acordo de mobilidade detallando a actividade realizada en inglés (1 exemplar por cada centro solicitado). O Acordo de Mobilidade, que se recibirá para enviar o formulario de inscrición, pode abrirse e cubrirse cunha versión recente do Adobe Reader, que se pode descargar gratis. Coa fin de non modificar os formatos preestablecidos, non hai que copiar o texto doutros formularios ou documentos anteriores.

2.- Curriculum Vitae / Biografía actualizados en inglés*

3.- Certificado do idioma requirido polo destino solicitado. Constituír un requisito mínimo para as actividades docentes o nivel de coñecemento do idioma estranxeiro indicado nos acordos interinstitucionais (xeralmente o nivel B2 do idioma no que se desenvolverá a actividade)

AXUDAS CONCEDIDAS POLA AXENCIA NACIONAL NA CONVOCATORIA 2020-21: (Estas cantidades son só orientativas, póis poden producirse axustes por redistribución de fondos ao final do exercicio anual e as cantidades poderían ser diferentes na convocatoria 2020-21). 

- Ver táboa

 

Para calcular a distancia entre a institución de orixe e o destino solicitado, consultar o CALCULADOR DE DISTANCIAS

CANTIDADE DIARIA SEGÚN O PAÍS DE DESTINO

- Ver táboa

A cantidade total da bolsa pode ser pagada ao beneficiario dunha mobilidade como unha suma total ou poderá usar para cubrir os custes da mobilidade, dependendo da lexislación nacional ou do regulamento institucional.

As horas de docencia deben estar incluídas na carga laboral ou docente habitual. Nas mobilidades realizadas por Erasmus +, non se poden solicitar remuneracións extraordinarias.

  1. DESCARGA DE DOCUMENTOS:

    PERSONAL DOCENTE E NON DOCENTE

    STA (Impartir docencia) STT (Recibir formación)

    ACORDO DE MOVILIDADE

DESENVOLVEMENTO DO PROCESO

Antes da Mobilidade

Paso 1: Chamada e selección de participantes.

Os interesados ​​en participar nesta convocatoria, deberán presentar a solicitude no prazo establecido a través deste formulario. As solicitudes presentadas fóra do prazo perderán todo tipo de prioridades.

DOCUMENTOS: O solicitante debe enviar a seguinte documentación a <erasmus@csmvigo.com>:

- Fotocopia do DNI, pasaporte ou tarxeta de residente (salvo que xa o presentou en convocatorias anteriores.

- Convenio de mobilidade coa descrición do proxecto da actividade a realizar, segundo o modelo dispoñible para a súa descarga na páxina web do Conservatorio, debidamente cuberto en inglés e cunha foto.

- Currículum vitae actualizado en inglés.

- Acreditación do nivel de idiomas requirido pola institución de destino na que se pretende realizar a actividade proposta.

O CSMVigo, no caso de que o número de solicitudes aceptadas polas institucións de destino sexa superior ao número de axudas concedidas, priorizará aos solicitantes segundo os criterios establecidos no protocolo de mobilidade actual.

Paso 2: selección interna para o intercambio docente.

Cada institución establece os procedementos e criterios de selección. Un requisito mínimo para as actividades de ensino será o nivel de coñecemento da lingua estranxeira indicada nos acordos interinstitucionais (xeralmente o nivel B2 do idioma no que se desenvolverá a actividade)

Paso 3: propostas de intercambio.

As institucións poden priorizar determinadas áreas estratéxicas ou certos intercambios que ofrezan un valor adicional, como preparar un proxecto, ensinar integrado no programa regular de estudos da institución de acollida ou preparar novo material de estudo.

Outras actividades adicionais, como recitais, ensino sobre temas específicos, actividades de investigación, etc. Deben ser previamente aceptadas por ambas institucións, a institución remitente e a institución receptora.

Paso 4: Procedementos para o intercambio.

A selección interna non garante que se poida levar a cabo a mobilidade. Para iso, deben producirse as seguintes circunstancias:

1.- que a institución solicitada realizar o intercambio acepte o acordo de mobilidade enviado. A institución anfitriona deberá enviar unha carta de invitación ou un correo electrónico de aprobación e confirmación.

2.- Que a institución de orixe reciba o correspondente financiamento.

Paso 5: Convenio de mobilidade para o ensino / formación aprobado polas institucións emisoras e receptoras.

A base da mobilidade é o Acordo de mobilidade destinado a intercambios de ensino e con fins de formación. Este documento deberá ser confirmado e aprobado polo solicitante e as institucións de envío e recepción.

Este documento é a garantía de que a institución remitente contará o período do intercambio Erasmus + como horario comercial.

Ademais, deberá asinarse un acordo de financiamento entre o solicitante e a institución remitente.

Paso 6: contrato de axuda económica a docentes ou persoal non docente.

A institución remitente distribúe a axuda en función dun contrato asinado co solicitante.

O persoal docente e non docente que reciba unha subvención Erasmus + percibirá un importe fixo por custos de mobilidade, incluídos os gastos de viaxe e de subsistencia relacionados co período de docencia / formación realizado no estranxeiro.

A axuda de viaxe calcularase en función da distancia, duración da estadía (número de días, incluídos os días de viaxe) e dun subsidio diario de aloxamento e subsistencia segundo o grupo do país de destino.

A axuda total a recibir é a que define cada axencia nacional.

Paso 7 - Avaliación da lingua:

A institución remitente comprométese a respectar e garantir as condicións establecidas nos acordos interinstitucionais, onde se indique o nivel e o tipo de idioma requiridos (polo xeral o B2 do idioma no que se desenvolverá a actividade).

 

Despois da Mobilidade

Paso 8: confirmación do ensino / formación asinado pola institución de acollida

A confirmación certifica que o beneficiario realizou a actividade docente ou de formación no marco do programa Erasmus +. É un documento que confirma os días de chegada e saída, o alcance e as horas da docencia impartida ou da formación recibida, así como outras actividades posibles (recitais, participación en exames, etc.) Este documento serve de verificación para o pago. da axuda concedida.

Paso 9: informe a través da "Ferramenta de mobilidade"

A "Ferramenta de mobilidade" é a plataforma web creada para informar sobre proxectos de mobilidade realizados no marco do programa Erasmus +. O Coordinador de Relacións Internacionais é o responsable de introducir no sistema os datos de mobilidade e os participantes.

bottom of page